Tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế là nghĩa vụ của các quốc gia ngay cả khi có sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh.

Hỏi: Tận tâm, thiện chí thực hiện các cam kết quốc tế là nghĩa vụ của các quốc gia ngay cả khi có sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh.

Đáp: Sai. Theo quy định tại Điều 62 Công ước Viên 1960 về luật điều ước quốc tế, sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh được hiểu là sự thay đổi mà vào thời điểm ký kết điều ước quốc tế các bên khong dự tính được trước, sự thay đổi này làm biến đổi một cách cơ bản phạm vi những nghĩa vụ, mà các bên vẫn còn phải thi hành theo điều ước. Sự thay đổi này phải mang tính khách quan, các bên không hề lường tính được. Ngoài ra, về mặt phạm vi, sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh của một bên ký kết không ảnh hưởng gì đến việc thực thi nghĩa vụ của các bên khác. Trong khi đó, điều ước quốc tế bị mất đối tượng sẽ không thể được tất cả các bên thực hiện. Như vậy, khi xuất hiện sự tahy đổi cơ bản về hoàn cảnh, các bên kết ước có thể viện dẫn đến sự thay đổi đó để thực hiện một trong các hành vi: chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế, tạm đình chỉ việc thi hành điều ước hoặc rút khỏi quan hệ điều ước.

error: Content is protected !!