Tạm nhập, tái xuất, tái nhập hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Hỏi: Tạm nhập, tái xuất, tái nhập hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật Việt Nam?

Đáp: Căn cứ điều 29, luật thương mại 2005 quy định về Tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hoá
– Tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc hàng hoá được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.
– Tạm xuất, tái nhập hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam.

error: Content is protected !!