Sửa đổi hồ sơ dự thầu quy định những vấn đề gì?

Hỏi: Sửa đổi hồ sơ dự thầu quy định những vấn đề gì?

Đáp: Căn cứ điều 228, luật thương mại 2005 quy định về sửa đổi hồ sơ dự thầu như sau:
– Các bên dự thầu không được sửa đổi hồ sơ dự thầu sau khi đã mở thầu.
– Trong quá trình đánh giá và so sánh các hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có thể yêu cầu bên dự thầu làm rõ các vấn đề có liên quan đến hồ sơ dự thầu. Yêu cầu của bên mời thầu và ý kiến trả lời của bên dự thầu phải được lập thành văn bản.
– Trường hợp bên mời thầu sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi nội dung đã sửa đổi bằng văn bản đến tất cả các bên dự thầu trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thầu ít nhất là mười ngày để các bên dự thầu có điều kiện hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự thầu của mình.

error: Content is protected !!