Sử dụng pháp luật là gì?

Hỏi: Sử dụng pháp luật là gì?

Đáp: Sử dụng pháp luật là một hình thức thực hiện pháp luật, trong đó các chủ thể pháp luật thực hiện quyền chủ thể của mình (thực hiện những hành vi mà pháp luật cho phép). Những quy phạm pháp luật quy định về các quyền và tự do dân chủ của công dân được thực hiện dưới hình thức này. Hình thức này khác với các hình thức trên ở chỗ là chủ thể pháp luật có thể thực hiện hoặc không thực hiện các quyền được pháp luật cho phép theo ý chí của mình, chứ không bị ép buộc phải thực hiện.

error: Content is protected !!