So sánh vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối?

Hỏi: So sánh vô hiệu tương đối và vô hiệu tuyệt đối?

Đáp:

* Vô hiệu tương đối: là sự vô hiệu được lý giải bằng sự cần thiết của việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chủ thể. Việc tuyên bố vô hiệu hoá với loại giao dịch này chỉ được thực hiện khi chính bị hại có yêu cầu.
* Vô hiệu tuyệt đối: là sự vô hiệu được hình dung như một biện pháp bảo vệ lợi ích chung. Việc vô hiệu hoá tuyệt đối một giao dịch có thể được yêu cầu bởi bất cứ chủ thể nào.
* Điểm khác nhau:
– Vô hiệu tương đối được thực hiện khi chính bị hại có yêu cầu; có quy định về thời hiệu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu.
– Vô hiệu tuyệt đối được thực hiện bởi yêu cầu của bất kỳ chủ thể nào; không có thời hiệu tuyên bố vô hiệu.

error: Content is protected !!