So sánh thời hiệu và thời hạn?

Hỏi: So sánh thời hiệu và thời hạn?

Đáp:

* Về khái niệm:
– Thời hạn là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm kết thúc.
– Thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hiệu đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do pháp luật quy định
* Về cách tính:
– Thời hạn có thể xác định bằng phút, giờ, ngày, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra. Thời hạn được tính theo dương lịch, trừ khi có thoả thuận khác,
– Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu.

error: Content is protected !!