So sánh quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân?

Hỏi: So sánh quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân?

Đáp: * Quan hệ tài sản:
– Khái niệm: Các quan hệ xã hội giữa con người với con người thông qua một tài sản nhất định
– Tính chất:
+ Là đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự, đa dạng, phong phú
+ Mang tính ý chí, phản ánh ý thức của các chủ thể tham gia
+ Mang tính chất giá trị và tính được bằng tiền
+ Thể hiện rõ tính chất đền bù tương đương trong trao đổi.
* Quan hệ nhân thân:
– Khái niệm: Là các quan hệ giữa người vừa người về các giá trị nhân thân của các chủ thể và luôn gắn liền với các cá nhân, tổ chức khác.
– Tính chất:
+ Luôn gắn luền với một chủ thể nhất định và về nguyên tắc thì quyền nhân thân không thể chuyển giao cho chủ thể khác
+ Đa số các quyền nhân thân mà luật dân sự điều chỉnh không có giá trị kinh tế và không có nội dung tài sản

error: Content is protected !!