So sánh giám hộ và đại diện theo pháp luật?

Hỏi: So sánh giám hộ và đại diện theo pháp luật?

Đáp:

Giám hộ là một trường hợp của chế định đại diện:
* Điểm giống nhau: Giám hộ và đại diện đều đại diện cho cá nhân tham gia các giao dịch dân sự khi cá nhân không thể hoặc không được phép tự mình xác lập các giao dịch dân sự
* Điểm khác nhau:
– Giám hộ chỉ áp dụng cho cá nhân, có cơ chế giám sát chặt chẽ.
– Trong khi đó, đại diện áp dụng cho cả cá nhân và pháp nhân, không bị giám sát.

error: Content is protected !!