Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm những quyết định nào ?

Hỏi: Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp bao gồm những quyết định nào ?

Đáp: Các quyết định áp dụng biện pháp tư pháp theo quy định pháp luật bao gồm: 1) Quyết định của Tòa án, Viện kiểm sát về áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh; 2) Bản án, quyết định của Tòa án về áp dụng biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Quyết định áp dụng biện pháp tư pháp phải ghi rõ tên cơ quan, họ, tên, chức vụ người ra quyết định; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chấp hành biện pháp tư pháp; tên cơ quan có nhiệm vụ thi hành

error: Content is protected !!