Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: “Căn cứ điều 21, luật thương mại 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:
-Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xác định theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. “

error: Content is protected !!