Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 34, luật thương mại 2005 quy định về giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa như sau:
– Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.
-Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!