Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê được pháp luật quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê được pháp luật quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 270, luật thương mại 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cho thuê có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
+ Giao hàng hoá cho thuê theo đúng hợp đồng cho thuê với bên thuê;
+ Bảo đảm cho bên thuê quyền chiếm hữu và sử dụng hàng hoá cho thuê không bị tranh chấp bởi bên thứ ba liên quan trong thời gian thuê;
+ Bảo đảm hàng hoá cho thuê phù hợp với mục đích sử dụng của bên thuê theo thoả thuận của các bên;
+ Bảo dưỡng và sửa chữa hàng hóa cho thuê trong thời hạn hợp lý. Trường hợp việc sửa chữa và bảo dưỡng hàng hóa cho thuê gây phương hại đến việc sử dụng hàng hóa đó của bên thuê thì phải có trách nhiệm giảm giá thuê hoặc kéo dài thời hạn cho thuê tương ứng với thời gian bảo dưỡng, sửa chữa;
+ Nhận tiền cho thuê theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
+ Nhận lại hàng hoá cho thuê khi kết thúc thời hạn cho thuê.

error: Content is protected !!