Quyền ưu đãi miễn trừ của viên chức ngoại giao và viên chức lãnh sự chấm dứt ngay khi nước nhận đại diện tuyên bố mấy tín nhiệm đối với người đó.

Hỏi: Quyền ưu đãi miễn trừ của viên chức ngoại giao và viên chức lãnh sự chấm dứt ngay khi nước nhận đại diện tuyên bố mấy tín nhiệm đối với người đó.

Đáp: Sai. Theo Điều 43 Công ước Viên 1961 về quan hệ ngoại giao, chức năng của viên chức ngoại giao chấm dứt trong trường hợp nước tiếp nhận thông báo cho nước cử đi rằng nước này từ chối việc thừa nhận viên chức ngoại giao đó là thành viên của cơ quan đại diện. Khi đó các quyền ưu đãi và miễn trừ đó cũng chấm dứt vào lúc người đó rời khỏi nước tiếp nhận, hoặc vào lúc kết thúc một thời hạn hợp lý dành cho họ vì mục đích đó, ngay cả khi có xung đột vũ trang (Khoản 2 Điều 39 Công ước Viên 1961).
Theo Điều 53 Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, khi một thành viên cơ quan lãnh sự kết thúc chức năng của mình thì quyền ưu đãi và miễn trừ của người đó chấm dứt kể từ thời điểm sớm nhất trong những thời điểm sau: thời điểm khi thành viên cơ quan lãnh sự rời khỏi nước tiếp nhận hoặc khi kết thúc một thời hạn hợp lý dành cho việc rời đi, nhưng những quyền ưu đãi và miễn trừ còn tồn tại cho đến thời điểm đó, ngay cả trong trường hợp có xung đột vũ trang.

error: Content is protected !!