Quyền lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp của các chủ thể luật quốc tế bị giới hạn bởi Điều 13 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Hỏi: Quyền lựa chọn biện pháp giải quyết tranh chấp của các chủ thể luật quốc tế bị giới hạn bởi Điều 13 của Hiến chương Liên hợp quốc.

ĐÁp: Sai. Theo Hiến chương Liên hợp quốc, hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế được xác định là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi quốc gia. Tại điều 33 của Hiến chương đã quy định rất rõ ràng về các phương thức hòa bình đêt giải quyết tranh chấp mà các quốc gia có thể chọn lựa: “Các bên tham gia tranh chấp trước tiên phải cố gắng tìm cách giải quyết tranh chấp bằng con đường đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải, trọng tài, tòa án, sử dụng các tổ chức hoặc các hiệp định khu vực, hoặc bằng các biện pháp hòa bình khác tùy theo sự lựa chọn của mình”.
Như vậy, Điều 33 Hiến chương LHQ không giới hạn các biện pháp giải quyết tranh chấp. Một mặt Điều 33 Hiến chương Liên hợp quốc xác lập nghĩa vụ cho các quốc gia là phải giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, mặt khác Điều khoản này cũng trao quyền cho các bên trong việc có thể lựa chọn bất cứ biện pháp nào phù hợp, có thể ngoài Điều 33 Hiến chương Liên hợp quốc, miễn rằng đó là một biện pháp hòa bình. Ví dụ: biện pháp môi giới là một trong những biện pháp không được Điều 33 Hiến chương Liên hợp quốc nhắc tới nhưng trên thực tế vẫn được các quốc gia lựa chọn sử dụng để giải quyết tranh chấp phát sinh trong quan hệ quốc tế hiện nay…

error: Content is protected !!