Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của các quốc gia ven biển áp dụng đối với tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoài.

Hỏi: Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của các quốc gia ven biển áp dụng đối với tàu thuyền và phương tiện bay nước ngoài.

Đáp: Đúng. Theo quy định tại Điều 36 của Luật Biên giới quốc gia 2003, Chính phủ thống nhất quản lsy nhà nước về biên giới quốc gia; quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có biên giới quốc gia thực hiện quản lý nhà nước về biên giới quốc gia.

error: Content is protected !!