Quyền của bên ủy thác được quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền của bên ủy thác được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 162, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên uỷ thác như sau
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên uỷ thác có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu bên nhận uỷ thác thông báo đầy đủ về tình hình thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Không chịu trách nhiệm trong trường hợp bên nhận uỷ thác vi phạm pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 163 của Luật này.

error: Content is protected !!