Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Hỏi: Quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 113, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu bên thuê quảng cáo thương mại cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác và theo đúng thoả thuận trong hợp đồng;
+ Nhận thù lao dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác.

error: Content is protected !!