Quy phạm vật chất và quy phạm thủ tục trong luật hành chính?

Hỏi: Quy phạm vật chất và quy phạm thủ tục trong luật hành chính?

Đáp: Quy phạm luật hành chính còn được phân chia thành 2 nhóm là: quy phạm vật chất và quy phạm thủ tục.
Quy phạm vật chất (còn gọi là quy phạm nội dung) quy định phần tĩnh của hoạt động HCNN (hệ thống CQHCNN, thẩm quyền và cơ cấu của chúng, quyền và nghĩa vụ cơ quan, tổ chức, đơn vị, các hành vi VPHC và biện pháp xử lý…). Nếu nội dung của quy phạm pháp luật trả lời cho câu hỏi “làm gì” thì đó là quy phạm vật chất.
Quy phạm thủ tục (còn gọi là quy phạm hình thức) thì điều chỉnh phần động, tức là thủ tục thực hiện các quy phạm vật chất nói trên. Nếu nội dung của quy phạm trả lời cho câu hỏi “làm như thế nào” thì đó là quy phạm thủ tục. Điểm đặc biệt cần lưu ý là quy phạm thủ tục hành chính còn thường điều chỉnh cả trình tự thực hiện các quy phạm vật chất của nhiều ngành luật khác như luật lao động, tài chính, đất đai…
Do tầm quan trọng, sự phong phú và đa dạng của quy phạm thủ tục hành chính nên trong khoa học pháp lý XHCN có quan điểm cho rằng cần tách các quy phạm thủ tục hành chính thành một ngành luật độc lập- luật thủ tục hành chính. Nhưng xuất phát từ tính phức tập của các quy phạm thủ tục hành chính nên trong khoa học pháp lý còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Vì vậy, cho đến nay quan điểm về thủ tục hành chính là một ngành luật độc lập vẫn chưa được thừa nhận.

error: Content is protected !!