Quy định về vấn đề chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển?

Hỏi: Quy định về vấn đề chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển?

Đáp: Căn cứ điều 59, luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hàng hoá đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
+ Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.

error: Content is protected !!