Quy định về ủy thác lại cho bên thứ ba được quy định như thế nào?

Hỏi: Quy định về ủy thác lại cho bên thứ ba được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 160, luật thương mại 2005 quy định về uỷ thác lại cho bên thứ ba như sau:
-Bên nhận uỷ thác không được uỷ thác lại cho bên thứ ba thực hiện hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá đã ký, trừ trường hợp có sự chấp thuận bằng văn bản của bên uỷ thác.

error: Content is protected !!