Quy định về trường hợp ủy quyền giám định?

Hỏi: Quy định về trường hợp ủy quyền giám định?

Đáp: Căn cứ điều 267, luật thương mại 2005 quy định về ủy quyền giám định như sau:
-Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định nước ngoài được thuê thực hiện gi ám định mà chưa được phép hoạt động tại Việt Nam thì thương nhân đó được ủy quyền cho thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định đã được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện dịch vụ giám định nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về kết quả giám định.

error: Content is protected !!