Quy định về trưng bày hàng hóa đấu giá?

Hỏi: Quy định về trưng bày hàng hóa đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 200, luật thương mại 2005 quy định về trưng bày hàng hoá đấu giá như sau:
-Hàng hoá, mẫu hàng hoá, tài liệu giới thiệu về hàng hoá và các thông tin cần thiết khác về hàng hoá đó phải được trưng bày tại địa điểm được thông báo từ khi niêm yết.

error: Content is protected !!