Quy định về thời hạn đại diện cho thương nhân?

Hỏi: Quy định về thời hạn đại diện cho thương nhân?

Đáp: Căn cứ điều 144, luật thương mại 2005 quy định về thời hạn đại diện cho thương nhân như sau:
– Thời hạn đại diện do các bên thoả thuận.
– Trường hợp không có thoả thuận, thời hạn đại diện chấm dứt khi bên giao đại diện thông báo cho bên đại diện về việc chấm dứt hợp đồng đại diện hoặc bên đại diện thông báo cho bên giao đại diện về việc chấm dứt hợp đồng.
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu bên giao đại diện đơn phương thông báo chấm dứt hợp đồng đại diện theo quy định trên thì bên đại diện có quyền yêu cầu bên giao đại diện trả một khoản thù lao do việc bên giao đại diện giao kết các hợp đồng với khách hàng mà bên đại diện đã giao dịch và những khoản thù lao khác mà đáng lẽ mình được hưởng.
-Trường hợp thời hạn đại diện chấm dứt theo quy định trên theo yêu cầu của bên đại diện thì bên đại diện bị mất quyền hưởng thù lao đối với các giao dịch mà đáng lẽ mình được hưởng nếu các bên không có thoả thuận khác.

error: Content is protected !!