Quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa?

Hỏi: Quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 62 , luật thương mại 2005 quy định về thời điểm chuyển quyền sở hữu hàng hoá như sau:
-Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác, quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểm hàng hóa được chuyển giao.

error: Content is protected !!