Quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng?

Hỏi: Quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng?

Đáp: Căn cứ điều 308, luật thương mại 2005 quy định về tạm ngừng thực hiện hợp đồng như sau:
– Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005. tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau đây:
+ Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng;
+ Một bên vi phạm cơ bản nghĩa vụ hợp đồng.

error: Content is protected !!