Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn?

Hỏi: Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn?

Đáp: Căn cứ điều 65 , luật thương mại 2005 quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng kỳ hạn như sau:
-Trường hợp người bán thực hiện việc giao hàng theo hợp đồng thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán.
– Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên mua có thể thanh toán bằng tiền và không nhận hàng thì bên mua phải thanh toán cho bên bán một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thoả thuận trong hợp đồng và giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện.
-Trường hợp các bên có thoả thuận về việc bên bán có thể thanh toán bằng tiền và không giao hàng thì bên bán phải thanh toán cho bên mua một khoản tiền bằng mức chênh lệch giữa giá thị trường do Sở giao dịch hàng hoá công bố tại thời điểm hợp đồng được thực hiện và giá thoả thuận trong hợp đồng.

error: Content is protected !!