Quy định về quyền hưởng thù lao môi giới?

Hỏi: Quy định về quyền hưởng thù lao môi giới?

Đáp: Căn cứ điều 153, luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao môi giới như sau:
– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.
– Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao môi giới được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!