Quy định về quyền hưởng thù lao đại diện?

Hỏi: Quy định về quyền hưởng thù lao đại diện?

Đáp: Căn cứ điều 147, luật thương mại 2005 quy định về quyền hưởng thù lao đại diện như sau:
– Bên đại diện được hưởng thù lao đối với hợp đồng được giao kết trong phạm vi đại diện. Quyền được hưởng thù lao phát sinh từ thời điểm do các bên thoả thuận trong hợp đồng đại diện.
– Trường hợp không có thỏa thuận, mức thù lao cho bên đại diện được xác định theo quy định tại Điều 86 của Luật thương mại 2005.

error: Content is protected !!