Quy định về quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?

Hỏi: Quy định về quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ?

Đáp:

Căn cứ điều 125, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ thực hiện thoả thuận trong hợp đồng;
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

error: Content is protected !!