Quy định về quyền của bên nhận ủy thác?

Hỏi: Quy định về quyền của bên nhận ủy thác?

Đáp:

Căn cứ điều 164, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên nhận uỷ thác
như sau:
– Trừ trường hợp có thoả thuận khác, bên nhận uỷ thác có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu bên uỷ thác cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng uỷ thác;
+ Nhận thù lao uỷ thác và các chi phí hợp lý khác;
+ Không chịu trách nhiệm về hàng hoá đã bàn giao đúng thoả thuận cho bên uỷ thác.

error: Content is protected !!