Quy định về quyền của bên giao đại ký ?

Hỏi: Quy định về quyền của bên giao đại ký ?

Đáp: Căn cứ điều 172, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên giao đại lý như sau:
– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên giao đại lý có các quyền sau đây:
+ Ấn định giá mua, giá bán hàng hoá, giá cung ứng dịch vụ đại lý cho khách hàng;
+ Ấn định giá giao đại lý;
+ Yêu cầu bên đại lý thực hiện biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật;
+ Yêu cầu bên đại lý thanh toán tiền hoặc giao hàng theo hợp đồng đại lý;
+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên đại lý.

error: Content is protected !!