Quy định về quyền của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ?

Hỏi: Quy định về quyền của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ?

Đáp: Căn cứ điều 127, luật thương mại 2005 quy định về quyền của bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có các quyền sau đây:
+ Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng;
+ Yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin về hàng hoá, dịch vụ trưng bày, giới thiệu và các phương tiện cần thiết khác theo thoả thuận trong hợp đồng;
+ Nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác.

error: Content is protected !!