Quy định về quyền cầm giữ?

Hỏi: Quy định về quyền cầm giữ?

Đáp: Căn cứ điều 149, luật thương mại 2005 quy định về quyền cầm giữ như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên đại diện có quyền cầm giữ tài sản, tài liệu được giao để bảo đảm việc thanh toán các khoản thù lao và chi phí đã đến hạn.

error: Content is protected !!