Quy định về những người không được tham gia đấu giá?

Hỏi: Quy định về những người không được tham gia đấu giá?

Đáp: Căn cứ điều 198, luật thương mại 2005 quy định về những người không được tham gia đấu giá như sau:
– Người không có năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
– Những người làm việc trong tổ chức bán đấu giá hàng hoá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.
– Người đã trực tiếp thực hiện việc giám định hàng hoá bán đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con của người đó.
– Những người không có quyền mua hàng hoá đấu giá theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!