Quy định về nghĩa vụ của bên môi giới thương mại?

Hỏi: Quy định về nghĩa vụ của bên môi giới thương mại?

Đáp: Căn cứ điều 151, luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của bên môi giới thương mại như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, bên môi giới thương mại có các nghĩa vụ sau đây:
+ Bảo quản các mẫu hàng hoá, tài liệu được giao để thực hiện việc môi giới và phải hoàn trả cho bên được môi giới sau khi hoàn thành việc môi giới;
+ Không được tiết lộ, cung cấp thông tin làm phương hại đến lợi ích của bên được môi giới;
+ Chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của các bên được môi giới, nhưng không chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của họ;
+ Không được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới, trừ trường hợp có uỷ quyền của bên được môi giới.

error: Content is protected !!