Quy định về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa?

Hỏi: Quy định về giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và quy tắc xuất xứ hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 33, luật thương mại 2005 quy định về iấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá và quy tắc xuất xứ hàng hóa
-Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy chứng nhận xuất xứ trong các trường hợp sau đây:
+ Hàng hóa được hưởng ưu đãi về thuế hoặc ưu đãi khác;
+ Theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
-Chính phủ quy định chi tiết về quy tắc xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

error: Content is protected !!