Quy định về điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu?

Hỏi: Quy định về điều kiện đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu?

Đáp: Căn cứ điều 122, luật thương mại 2005 quy định về điều kiện đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu như sau:
-Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam, ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 121 của Luật thương mại 2005 còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam;
+ Hàng hoá tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu phải tái xuất khẩu sau khi kết thúc việc trưng bày, giới thiệu nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày tạm nhập khẩu; nếu quá thời hạn trên thì phải làm thủ tục gia hạn tại hải quan nơi tạm nhập khẩu;
+ Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu nếu tiêu thụ tại Việt Nam thì phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam đối với hàng hóa nhập khẩu.

error: Content is protected !!