Quy định về cách thức thông báo?

Hỏi: Quy định về cách thức thông báo?

Đáp: Căn cứ điều 98, luật thương mại 2005 quy định về cách thức thông báo như sau:
– Việc thông báo khuyến mại hàng hoá theo quy định tại Điều 97 của Luật thương mại 2005 được thực hiện bằng một trong các cách thức sau đây:
+ Tại địa điểm bán hàng hóa và nơi để hàng hoá bày bán;
+ Trên hàng hoá hoặc bao bì hàng hóa;
+ Dưới bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.
– Việc thông báo khuyến mại dịch vụ theo quy định tại Điều 97 của Luật thương mại 2005 phải được thực hiện dưới một trong các cách thức sau đây:
+ Tại địa điểm cung ứng dịch vụ;
+ Cách thức khác nhưng phải được cung cấp kèm với dịch vụ khi dịch vụ đó được cung ứng.

error: Content is protected !!