Quy định về các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics?

Hỏi: Quy định về các trường hợp được miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics?

Đáp: Căn cứ điều 237, luật thương mại 2005 quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics như sau:
– Ngoài những trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật thương mại 2005, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong các trường hợp sau đây:
+ Tổn thất là do lỗi của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
+ Tổn thất phát sinh do thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics làm đúng theo những chỉ dẫn của khách hàng hoặc của người được khách hàng uỷ quyền;
+ Tổn thất là do khuyết tật của hàng hoá;
+ Tổn thất phát sinh trong những trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và tập quán vận tải nếu thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tổ chức vận tải;
+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về khiếu nại trong thời hạn mười bốn ngày, kể từ ngày thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics giao hàng cho người nhận;
+ Sau khi bị khiếu nại, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không nhận được thông báo về việc bị kiện tại Trọng tài hoặc Toà án trong thời hạn chín tháng, kể từ ngày giao hàng.
– Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics không phải chịu trách nhiệm về việc mất khoản lợi đáng lẽ được hưởng của khách hàng, về sự chậm trễ hoặc thực hiện dịch vụ logistics sai địa điểm không do lỗi của mình.

error: Content is protected !!