Quy định về các hình thức đấu thầu?

Hỏi: Quy định về các hình thức đấu thầu?

Đáp: Căn cứ điều 215, luật thương mại 2005 quy định về hình thức đấu thầu như sau:
– Việc đấu thầu hàng hoá, dịch vụ được thực hiện theo một trong hai hình thức sau đây:
+ Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu không hạn chế số lượng các bên dự thầu;
+ Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên mời thầu chỉ mời một số nhà thầu nhất định dự thầu.
– Việc chọn hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế do bên mời thầu quyết định.

error: Content is protected !!