Quy định về bảo đảm bí mật thông tin về chương trình, nội dung khuyến mại?

Hỏi: Quy định về bảo đảm bí mật thông tin về chương trình, nội dung khuyến mại?

Đáp: Căn cứ điều 99 , luật thương mại 2005 quy định về bảo đảm bí mật thông tin về chương trình, nội dung khuyến mại như sau:
-Trường hợp chương trình khuyến mại phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan đó phải giữ bí mật chương trình, nội dung khuyến mại do thương nhân cung cấp cho đến khi chương trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

error: Content is protected !!