Quy định của pháp luật về vấn đề chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hóa đang trên được vận chuyển?

Hỏi: Quy định của pháp luật về vấn đề chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hóa đang trên được vận chuyển?

Đáp: Căn cứ điều 60 , luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển như sau:
-Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

error: Content is protected !!