Quy định của pháp luật về thời hạn thanh toán?

Hỏi: Quy định của pháp luật về thời hạn thanh toán?

Đáp: Căn cứ điều 55, luật thương mại 2005 quy định về thời hạn thanh toán như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:
+ Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;
+ Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật thương mại.

error: Content is protected !!