Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của khách hàng?

Hỏi: Quy định của pháp luật về nghĩa vụ của khách hàng?

Đáp: Căn cứ điều 85 , luật thương mại 2005 quy định về nghĩa vụ của khách hàng như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, khách hàng có các nghĩa vụ sau đây:
+ Thanh toán tiền cung ứng dịch vụ như đã thoả thuận trong hợp đồng;
+ Cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn;
+ Hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng có thể cung ứng dịch vụ một cách thích hợp;
– Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào.

error: Content is protected !!