Quy định của pháp luật về giá dịch vụ?

Hỏi: Quy định của pháp luật về giá dịch vụ?

Đáp:

Căn cứ điều 86, luật thương mại 2005 quy định về giá dịch vụ như sau:
-Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ.

error: Content is protected !!