Quốc gia mới hình thành chỉ có tư cách chủ thể luật quốc tế sau khi được các quốc gia khác công nhận.

Hỏi: Quốc gia mới hình thành chỉ có tư cách chủ thể luật quốc tế sau khi được các quốc gia khác công nhận.

Đáp: Sai. Quốc gia mới hình thành là chủ thể của luật quốc tế từ khi ra đời. Công nhận quốc gia chỉ là thừa nhận, xác nhận sự tồn tại của chủ thể mới của luật quốc tế, thể hiện quan điểm của quốc gia công nhận đối với đường lối, chính sách, chế độ chính trị – kinh tế – xã hội của bên được ông nhận. Công nhận tạo điều kiện thuận lợi để quốc gia mới hình thành tham gia vào quan hệ quốc tế và hiện thực hóa các quyền và nghĩa vụ của chủ thể luật quốc tế.

error: Content is protected !!