Quốc gia chỉ gánh chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với hành vi vi phạm do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quốc gia thực hiện.

Hỏi: Quốc gia chỉ gánh chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với hành vi vi phạm do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quốc gia thực hiện.

Đáp: Sai. Theo quy định tại Điều 8 Dự thảo Trách nhiệm pháp lý của quốc gia đối với hành vi trái pháp luật quốc tế (2001), hành vi của một người hoặc một nhóm người sẽ được coi là hành vi của một quốc gia theo luật quốc tế nếu người hoặc nhóm người đó thực tế hành động theo chỉ thị của hoặc dưới sự chỉ đạo hoặc kiểm soát của quốc gia đó trong việc thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, mặc dù hành vi vi phạm do tổ chức, cá nhân không phải cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của quốc gia thực hiện nhưng quốc gia vẫn phải gánh chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế vì quốc gia đã chỉ đạo, hướng dẫn hay kiểm soát tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi vi phạm đó.

error: Content is protected !!