Quan hệ pháp luật là gì?

Hỏi: Quan hệ pháp luật là gì?

Đáp: Quan hệ pháp luật là những quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh. Quan hệ pháp luật là dạng (hình thức) đặc biệt của quan hệ xã hội. Nó tồn tại trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội và có liên hệ mật thiết với các loại hình quan hệ xã hội khác.

error: Content is protected !!