Quan hệ giữa chấp hành và áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Quan hệ giữa chấp hành và áp dụng quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: Đây là quan hệ qua lại, chặt chẽ, thể hiện:
– Đối với CQNN và công chức được trao quyền: việc áp dụng QPPLHC, đồng thời là chấp hành QPPLHC, bởi vid ở đây, quyền áp dụng QPPLHC đồng thời là nghĩa vụ chấp hành QPPLHC. Nhưng không phải lúc nào cũng có chiều ngược lại, nghĩa là không phải lúc nào việc chấp hành QPPLHC cũng là áp dụng QPPLHC, đó là những việc chấp hành QPPLHC vượt ngoài phạm vi, quyền hạn áp dụng QPPLHC được trao.
– Nhiều trường hợp chấp hành hoặc không chấp hành, chấp hành không đúng yêu cầu QPPLHC dẫ đến việc áp dụng QPPLHC. Ví dụ người dân sử dụng đúng quyền khiếu nại hành chính dẫn đến việc cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định áp dụng QPPLHC để giải quyết khiếu nại.
– Nhiều trường hợp việc áp dụng QPPLHC sẽ dẫn đến hoặc là điều kiện cho việc chấp hành QPPLHC và chấp hành QPPL của các ngành luật khác. Ví dụ: việc áp dụng QPPLHC về xử phạt hành chính nghiêm minh trong trật tự an toàn giao thông dẫn đến việc tuân thủ, thi hành tốt QPPLHC về trật tự an toàn giao thông.

error: Content is protected !!