Quá trình phát triển của khoa học luật hành chính Việt Nam

Hỏi: Quá trình phát triển của khoa học luật hành chính Việt Nam

Đáp: Khoa học LHC XHCN VN, cũng như nhiều ngành khoa học pháp lý khác, hình thành chậm. Điều đó có những nguyên nhân chủ quan, nhưng chủ yếu do những yếu tố khách quan về mặt lịch sử và hoàn cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Nhưng từ khi Nhà nước ta hoàn toàn thống nhất, ban hành HP 1980, 1992, vấn đề quản nhà nước bằng pháp luật và đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong điều kiện mới được đặt lên hàng đầu, thì khoa học LHC VN bắt đầu có điều kiện phát triển mạnh.
Cơ sở quan trọng thúc đẩy sự phát triển của khoa học LHC là chủ trương đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có đổi mới quản lý nhà nước được vạch ra trên đại hội Đảng lần thứ 6. Cụ thể, công cuộc đổi mới quản lý được thực hiện trên cả 3 lĩnh vực: thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ (từ sau năm 1990 thêm thêm lĩnh vực tài chính công).
Cụ thể hóa chủ trương đó, tạo nền tảng và song hành với sự phát triển của khoa học LHC VN là việc đẩy mạnh quá trình ban hành các văn bản QPPL, trong thời gian cuối là các luật, về ngành luật hành chính, điển hình như: Luật tổ chức Chính phủ 1992, 2001; Luật tổ chức HĐND và UBND 1989, 1994, 2003; Pháp lệnh Thanh tra 1990; Luật thanh tra 2004; Luật ban hành các văn bản QPPL 1996, 2008; Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính 1989, 1995, 2002 sửa đổi, bổ sung năm 2008…
Song song với việc thành lập các khoa luật và trường pháp lý từ năm 1976- 1980, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở các cơ sở đào tạo về bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp nhằm trang bị những kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế cho các cán bộ của nhà nước, đảng và các tổ chức xã hội. Hệ thống giáo trình, bài giảng về LHC dần dần được hình thành. Xuất hiện một số chuyên khảo về LHC và hành chính/ quản lý nhà nước, trong đó bắt đầu có những luận án về phó tiến sĩ (nay là tiến sĩ). Nhiều đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và các cấp khác về LHC và HCNN đã và đang được triển khai. Các giáo trình LHCVN lần lượt xuất hiện: năm 1985 của Trường đại học pháp lý Hà Nội, năm 1992 là của khoa luật Trường Đại học tổng hợp Hà Nội, năm 1996 là Học viện hành chính Quốc gia, năm 1997 là của Trường Đại học Luật Hà Nội. Cùng với các cơ sở đào tạo về luật và quản lý, cơ sở nghiên cứu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học pháp lý nói chung, trong đó có khoa học LHC là Viện Nhà nước và Pháp luật thuộc Viện khoa học xã hội VN.
Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, quá trình thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nhận thức xã hội đối với các khoa học pháp lý nói chung và LHC nói riêng ngày càng cao, khoa học LHC VN đã có sự phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ cử nhân, thạc sỹ, tiến sĩ được đào tạo ngày một đông, trong đó có nhiều người thuộc chuyên ngành LHC.

error: Content is protected !!